Akademik Faaliyetler

AKADEMİK FAALİYETLER

 

"BİRİNCİ UMUMİ MÜFETTİŞLİK ZİRAİ DURUM RAPORLARINA GÖRE BUĞDAY ÜRETİMİ (1929)" Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı.1, Nisan 2021 
"Türk Gümrüğünde Sanayi Eksenli Muafiyetler (1929-1943)" Tarih ve Gelecek Dergisi, Cilt 7, Sayı.1, Mart 2021 
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi: Hastane İşletmeleri İçin Maliyet-Hacim-Kâr Analizi Üzerine Örnek Bir Uygulama”, Ordu Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 4 Sayı: 1, Haziran 2021

“Yabancı Kaynak Kullanımına İlişkin Borçlanma Maliyetlerinin Maliyet Oluşumu Ve Finansal Tablolar Üzerine Etkileri: Tms 23 - Borçlanma Maliyetleri Standardı Çerçevesinde Bir Değerlendirme”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 168, 2021

“Hilelerin Ortaya Çıkarılmasında Adli Muhasebecilik Mesleğinin Rolü”, Kitap Adı: Multidisipliner Yaklaşımla Hile Riski: Farklı Teoriler, Farkındalık ve Önlem Analizleri, Gazi Kitabevi, ISBN:978-625-7530-53-8, Ağustos 2021

“Covid-19 Aşı Geliştirme Çalışmalarının TMS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Taslağı Çerçevesinde Muhasebeleştirilmesi“, Kitap Adı: Yeni Milat: COVID-19 -İktisadi, Finansal ve Kurumsal Yönleriyle-, Gazi Kitabevi,  ISBN:978-625-7530-97-2, Eylül 2021

İnşaat Sektöründe Rasyolar Aracılığıyla Finansal Performans Analizi: Bina İnşaat Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, 4. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, Eylül 2021

Türkiye’deki Finansal Raporlama Çerçevesi Kapsamında Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilme Esasları: TMS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS Açısından Bir Karşılaştırma” 2. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi (Bişkek/Kırgızistan), Haziran 2021